2.500.000,0

Đặc điểm nổi bật sản phẩm

  • Cân điện tử GS 203: 200g / 0.001g
  • Cân điện tử GS 323: 300g / 0.001g
  • Cân điện tử GS 622: 620g / 0.01g
  • Cân điện tử GS 1202: 1200g / 0.01g
  • Cân điện tử GS 2002: 2000g / 0.01g