3.400.000,0

Đặc điểm nổi bật sản phẩm

  • Cân bàn XK3190 A15 60kg 10g
  • Cân bàn XK3190 A15 100kg 20g
  • Cân bàn XK3190 A15 150kg 20g
  • Cân bàn Xk3190 A15 200kg 20g
  • Cân bàn XK3190 A15 300kg 50g