Cân BBA221 của hãng đã dừng sản xuất hiện thay thế bằng model cân điện tử BBA231 của hãng với chức năng tương đương

Liên hệ